Podmínky použití

Webové stránky ExoSpecial.com jsou autorským dílem patřícím společnosti ExoSpecial. Určité funkce webu mohou podléhat dalším pokynům, podmínkám nebo pravidlům, které budou na webu zveřejněny v souvislosti s takovými funkcemi.

Tyto podmínky použití popisují právně závazné podmínky, které dohlížejí na vaše používání webu. VSTUPEM NA STRÁNKY POTVRZUJETE SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI a prohlašujete, že máte oprávnění a kapacitu tyto Podmínky uzavřít. PRO PŘÍSTUP NA STRÁNKY BY VÁM MUSÍ BÝT NEJMÉNĚ 18 LET. POKUD NESOUHLASÍTE S NĚKTERÝM Z TĚCHTO PODMÍNEK, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY.

Přístup na web

S výhradou těchto podmínek. ExoSpecial vám uděluje nepřenosnou, nevýhradní, odvolatelnou, omezenou licenci k přístupu na stránky výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití a přísně zakazuje jakoukoli formu škrábání dat.

Některá omezení. Práva schválená v těchto podmínkách podléhají následujícím omezením: (a) nebudete Web prodávat, pronajímat, pronajímat, převádět, postoupit, distribuovat, hostovat ani jinak komerčně využívat; (b) nesmíte měnit žádnou část Stránek, vytvářet z ní odvozená díla, rozebírat, zpětně kompilovat nebo zpětně analyzovat; (c) nebudete mít přístup na Web za účelem vytvoření podobného nebo konkurenčního webu; a (d) s výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu nesmí být žádná část Stránek kopírována, reprodukována, distribuována, znovu publikována, stahována, zobrazována, zveřejňována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, pokud není uvedeno jinak, jakékoli budoucí vydání, aktualizace nebo další doplnění funkčnosti stránek podléhá těmto podmínkám. Veškerá upozornění týkající se autorských práv a dalších vlastnických práv na Web musí být uchována na všech jejich kopiích.

Společnost si vyhrazuje právo změnit, pozastavit nebo zastavit stránky s oznámením nebo bez upozornění. Souhlasili jste s tím, že Společnost nebude vůči vám ani žádné třetí straně odpovědná za jakékoli změny, přerušení nebo ukončení Stránky nebo jakékoli její části.

Žádná podpora ani údržba. Souhlasíte s tím, že společnost nebude mít žádnou povinnost poskytnout vám jakoukoli podporu v souvislosti se stránkou.

S výjimkou jakéhokoli uživatelského obsahu, který můžete poskytnout, jste si vědomi toho, že všechna práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek a obchodních tajemství, na Stránkách a jejich obsahu jsou majetkem Společnosti nebo jejích dodavatelů. Všimněte si, že tyto Podmínky a přístup na Stránku vám nedávají žádná práva, nárok nebo podíl na právu duševního vlastnictví, s výjimkou omezených přístupových práv vyjádřených v této Smlouvě. Společnost a její dodavatelé si vyhrazují všechna práva, která nejsou udělena v těchto Podmínkách.

Odkazy a reklamy třetích stran; Ostatní uživatelé

Odkazy a reklamy třetích stran. Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran a/nebo zobrazovat reklamy pro třetí strany. Takové odkazy a reklamy třetích stran nejsou pod kontrolou společnosti a společnost nenese odpovědnost za žádné odkazy a reklamy třetích stran. Společnost poskytuje přístup k těmto odkazům a reklamám třetích stran pouze pro vaše pohodlí a nekontroluje, neschvaluje, nemonitoruje, neschvaluje, nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení s ohledem na odkazy a reklamy třetích stran. Všechny odkazy a reklamy třetích stran používáte na vlastní riziko a měli byste při tom postupovat s náležitou opatrností a uvážením. Když kliknete na kterýkoli z odkazů a reklam třetích stran, použijí se příslušné podmínky a zásady třetí strany, včetně zásad ochrany soukromí a shromažďování údajů třetí strany.

Ostatní uživatelé. Každý uživatel Stránky je výhradně odpovědný za veškerý svůj vlastní Uživatelský obsah. Protože nekontrolujeme uživatelský obsah, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za žádný uživatelský obsah, ať už ho poskytujete vy nebo někdo jiný. Souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku takových interakcí.

Tímto uvolňujete a navždy zprošťujete Společnost a naše úředníky, zaměstnance, zástupce, nástupce a nástupce a tímto se vzdáváte a vzdáváte se každého minulého, současného a budoucího sporu, nároku, sporu, požadavku, práva, povinnosti, odpovědnosti, akce a příčiny akce všeho druhu a povahy, které vznikly nebo přímo či nepřímo z těchto stránek vyplývají nebo které se přímo či nepřímo týkají stránek. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, tímto se vzdáváte oddílu 1542 kalifornského občanského zákoníku v souvislosti s výše uvedeným, který uvádí: „obecné osvobození se nevztahuje na pohledávky, o kterých věřitel neví nebo o nichž nemá podezření, že existují v jeho prospěch u doba provedení osvobození, která, byla-li mu známa, musela podstatně ovlivnit jeho vypořádání s dlužníkem.“

Soubory cookie a webové majáky. Jako každá jiná webová stránka používá ExoSpecial „cookies“. Tyto soubory cookie se používají k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků a stránek na webu, které návštěvník navštívil nebo je navštívil. Tyto informace se používají k optimalizaci uživatelského zážitku přizpůsobením obsahu naší webové stránky na základě typu prohlížeče návštěvníků a/nebo jiných informací.

Vyloučení odpovědnosti

Stránka je poskytována na základě „tak jak je“ a „jak je k dispozici“ a společnost a naši dodavatelé výslovně odmítají jakékoli a všechny záruky a podmínky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, předpokládané nebo zákonné, včetně všech záruk nebo podmínek prodejnosti. , vhodnost pro určitý účel, titul, klidné užívání, přesnost nebo neporušení práv. My ani naši dodavatelé nezaručujeme, že stránka bude splňovat vaše požadavky, bude dostupná nepřetržitě, včas, bezpečně nebo bez chyb, nebo bude přesná, spolehlivá, bez virů nebo jiného škodlivého kódu, úplná, legální nebo bezpečné. Pokud příslušné zákony vyžadují jakékoli záruky s ohledem na stránku, všechny takové záruky jsou omezeny na devadesát (90) dní od data prvního použití.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Některé jurisdikce neumožňují omezení, jak dlouho implikovaná záruka trvá, takže výše uvedená omezení se vás nemusí týkat.

Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném zákonem nebude společnost ani naši dodavatelé v žádném případě odpovědní vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli ušlé zisky, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradních produktů nebo jakékoli nepřímé, následné, příkladné, náhodné, zvláštní nebo represivní škody vyplývající z těchto podmínek nebo související s těmito podmínkami nebo vaším používáním nebo neschopností používat web, i když byla společnost upozorněna na možnost takových škod. Přístup na web a jeho používání je na vašem vlastním uvážení a riziku a vy budete výhradně zodpovědní za jakékoli poškození vašeho zařízení nebo počítačového systému nebo ztrátu dat z toho vyplývající.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem bude naše odpovědnost vůči vám za jakékoli škody vyplývající z této smlouvy nebo související s touto dohodou vždy omezena na maximálně padesát amerických dolarů (50 USD). Existence více než jednoho nároku tento limit nezvětší. Souhlasíte s tím, že naši dodavatelé nebudou mít žádnou odpovědnost jakéhokoli druhu vyplývající nebo související s touto dohodou.

Některé jurisdikce neumožňují omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Doba platnosti a ukončení. V souladu s tímto oddílem zůstanou tyto Podmínky v plné platnosti a účinnosti, dokud tuto stránku používáte. Můžeme pozastavit nebo ukončit vaše práva na používání webu kdykoli z jakéhokoli důvodu podle našeho výhradního uvážení, včetně jakéhokoli použití webu v rozporu s těmito podmínkami. Po ukončení vašich práv podle těchto podmínek okamžitě zanikne váš účet a právo na přístup a používání stránek. Berete na vědomí, že jakékoli ukončení vašeho účtu může zahrnovat smazání vašeho uživatelského obsahu spojeného s vaším účtem z našich živých databází. Společnost vůči vám nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ukončení vašich práv podle těchto podmínek.

Autorská práva

Společnost respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá uživatele našich stránek, aby činili totéž. V souvislosti s naší stránkou jsme přijali a zavedli zásady respektující autorské právo, které stanoví odstranění veškerých materiálů porušujících autorská práva a ukončení uživatelů našich online stránek, kteří opakovaně porušují práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv. Pokud se domníváte, že některý z našich uživatelů používáním našich stránek nezákonně porušuje autorská práva k dílu, a přejete si, aby byl materiál údajně porušující práva odstraněn, následující informace ve formě písemného oznámení (v souladu s až 17 USC § 512(c)) musí být poskytnuty:

  • váš fyzický nebo elektronický podpis;
  • identifikace děl chráněných autorskými právy, u kterých tvrdíte, že byla porušena;
  • identifikaci materiálu v našich službách, který podle vás porušuje a který požadujete, abychom jej odstranili;
  • dostatečné informace, které nám umožní vyhledat takový materiál;
  • vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
  • prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití závadného materiálu není povoleno; a
  • prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a pod trestem křivé přísahy jste buď vlastníkem autorských práv, která byla údajně porušena, nebo že jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Vezměte prosím na vědomí, že podle 17 USC § 512(f) jakékoli zkreslení podstatné skutečnosti v písemném oznámení automaticky vystavuje žalující stranu odpovědnosti za jakékoli škody, náklady a poplatky za právní zastoupení, které nám vzniknou v souvislosti s písemným oznámením a obviněním porušení autorských práv.

obecně

Tyto podmínky podléhají občasné revizi, a pokud provedeme nějaké podstatné změny, můžeme vás upozornit zasláním e-mailu na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, a/nebo viditelným zveřejněním oznámení o změnách na našem webu. místo. Jste odpovědní za to, že nám poskytnete svou nejaktuálnější e-mailovou adresu. V případě, že poslední e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, není platná, naše odeslání e-mailu obsahujícího takové oznámení bude přesto představovat účinné oznámení o změnách popsaných v oznámení. Jakékoli změny těchto podmínek vstoupí v platnost nejdříve po uplynutí třiceti (30) kalendářních dnů po odeslání e-mailového oznámení, které vám zašleme, nebo třiceti (30) kalendářních dnů po zveřejnění oznámení o změnách na našich stránkách. Tyto změny budou okamžitě platné pro nové uživatele našich stránek. Pokračování v používání našich stránek po upozornění na takové změny znamená, že berete na vědomí takové změny a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami takových změn.

Řešení sporů

Přečtěte si prosím pozorně tuto arbitrážní smlouvu. Je součástí vaší smlouvy se společností a ovlivňuje vaše práva. Obsahuje postupy pro POVINNÉ ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE TŘÍDNÍ ŽALOBY.

Použitelnost rozhodčí smlouvy. Všechny nároky a spory v souvislosti s podmínkami nebo použitím jakéhokoli produktu nebo služby poskytované společností, které nelze vyřešit neformálně nebo u soudu pro malé spory, budou řešeny individuálním závazným arbitráží podle podmínek této arbitrážní smlouvy. Není-li dohodnuto jinak, budou všechna rozhodčí řízení probíhat v angličtině. Tato arbitrážní smlouva se vztahuje na vás a společnost a na jakékoli dceřiné společnosti, přidružené společnosti, agenty, zaměstnance, zájemce, předchůdce a postupníky, jakož i všechny oprávněné nebo neoprávněné uživatele nebo příjemce služeb nebo zboží poskytovaných podle podmínek.

Povinnost oznámení a neformální řešení sporů. Než může kterákoli strana požádat o arbitráž, musí strana nejprve zaslat druhé straně písemné oznámení o sporu popisující povahu a základ nároku nebo sporu a požadovanou nápravu. Oznámení společnosti by mělo být zasláno na adresu legal@exospecial.com. Po obdržení oznámení se vy a společnost můžete pokusit vyřešit nárok nebo spor neformálně. Pokud vy a společnost nevyřešíte nárok nebo spor do třiceti (30) dnů po obdržení oznámení, kterákoli ze stran může zahájit arbitrážní řízení. Výše jakékoli nabídky na urovnání učiněné kteroukoli stranou nesmí být arbitrovi sdělena, dokud rozhodce nestanoví výši nálezu, na který má kterákoli strana nárok.

Pravidla rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení bude zahájeno prostřednictvím American Arbitration Association, zavedeného poskytovatele alternativního řešení sporů, který nabízí rozhodčí řízení, jak je uvedeno v této části. Pokud AAA není k dispozici pro arbitráž, strany se dohodnou na výběru alternativního poskytovatele ADR. Pravidla Poskytovatele ADR se řídí všemi aspekty rozhodčího řízení s výjimkou případů, kdy jsou tato pravidla v rozporu s Podmínkami. Pravidla spotřebitelského rozhodčího řízení AAA upravující rozhodčí řízení jsou k dispozici online na ADR.org nebo zavoláním AAA na číslo 1-800-778-7879. Rozhodčí řízení povede jediný, neutrální rozhodce. Jakékoli nároky nebo spory, kde je celková částka požadovaného nálezu nižší než deset tisíc amerických dolarů (10,000.00 10,000.00 USD), mohou být vyřešeny prostřednictvím závazného rozhodčího řízení, které není založeno na dostavení se, podle volby strany žádající o nápravu. U nároků nebo sporů, kde je celková částka požadovaného nálezu deset tisíc amerických dolarů (100 2,500.00 USD) nebo více, bude právo na slyšení stanoveno podle pravidel arbitráže. Jakékoli slyšení se bude konat v místě do XNUMX mil od vašeho bydliště, pokud nepobýváte mimo Spojené státy a pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud pobýváte mimo USA, rozhodce oznámí stranám přiměřeně datum, čas a místo každého ústního jednání. Jakýkoli rozsudek o rozhodčím nálezu může být předložen u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce. Pokud vám rozhodce udělí rozhodnutí, které je vyšší než poslední nabídka na vyrovnání, kterou vám společnost učinila před zahájením rozhodčího řízení, společnost vám zaplatí vyšší z rozhodnutí nebo XNUMX XNUMX USD. Každá strana ponese své vlastní náklady a výdaje vyplývající z rozhodčího řízení a uhradí stejný podíl na poplatcích a nákladech Poskytovatele ADR.

Další pravidla pro arbitráž na základě vzhledu. Pokud je zvoleno rozhodčí řízení založené na nepřítomnosti soudu, bude rozhodčí řízení probíhat telefonicky, online nebo pouze na základě písemných podání; konkrétní způsob zvolí strana, která zahájila rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení nezahrnuje žádné osobní vystoupení stran nebo svědků, pokud se strany nedohodnou jinak.

Časové limity. Pokud vy nebo společnost pokračujete v rozhodčím řízení, musí být rozhodčí řízení zahájeno a / nebo požadováno v rámci promlčecí lhůty a v jakékoli lhůtě stanovené podle pravidel AAA pro příslušný nárok.

Úřad rozhodce. Pokud bude zahájeno rozhodčí řízení, rozhodce rozhodne o právech a závazcích vás a společnosti a spor nebude sloučen s žádnými jinými záležitostmi ani spojen s žádnými jinými případy nebo stranami. Rozhodce je oprávněn udělit návrhy, které budou mít za následek veškerý nebo jakýkoli nárok. Rozhodce má pravomoc přiznat peněžitou náhradu škody a udělit jakýkoli nepeněžní opravný prostředek nebo úlevu, které má jednotlivec k dispozici na základě příslušných zákonů, pravidel AAA a podmínek. Rozhodce vydá písemné rozhodnutí a prohlášení o rozhodnutí popisující základní zjištění a závěry, na nichž je nález založen. Rozhodce má stejnou pravomoc přiznávat úlevu na individuálním základě, jakou by měl soudce u soudu. Cena rozhodce je konečná a závazná pro vás i společnost.

Zřeknutí se poroty. ZÚČASTNĚNÉ STRANY SE VZTAHUJÍ SVÝCH ÚSTAVNÍCH A ZÁKONNÝCH PRÁV NA SOUD A MUSÍ ZKOUŠIT PŘED SOUDCEM NEBO POROTOU, místo toho se rozhodnou, že všechny nároky a spory budou řešeny rozhodčím řízením podle této arbitrážní dohody. Rozhodčí řízení jsou obvykle omezenější, efektivnější a levnější než pravidla platná u soudu a jsou předmětem velmi omezeného přezkumu soudem. V případě, že by mezi vámi a Společností vznikl jakýkoli soudní spor u jakéhokoli státního nebo federálního soudu za účelem uvolnění nebo vymáhání rozhodčího nálezu nebo jinak, VY A SPOLEČNOST SE ZRUŠÍTE VŠECHNA PRÁVA NA ZKUŠEBNÍ POROTU, místo toho se rozhodnete spor vyřešit soudcem.

Zřeknutí se třídy nebo konsolidovaných akcí. Veškeré nároky a spory v rámci této rozhodčí smlouvy musí být rozhodovány nebo vedeny spory individuálně, nikoli na základě třídy, a nároky více než jednoho zákazníka nebo uživatele nelze rozhodovat nebo vést spory společně nebo konsolidovat s nároky jakéhokoli jiného zákazníka nebo uživatel.

Důvěrnost. Všechny aspekty rozhodčího řízení jsou přísně důvěrné. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost, pokud zákon nevyžaduje jinak. Tento odstavec nebrání straně předložit soudu jakékoli informace nezbytné k prosazení této dohody, k výkonu rozhodčího nálezu nebo k podání žaloby na zdržení se jednání nebo spravedlivé pomoci.

Oddělitelnost. Pokud některá část nebo části této arbitrážní dohody budou podle zákona považovány za neplatné nebo nevymahatelné soudem s příslušnou jurisdikcí, pak tato konkrétní část nebo části nebudou mít žádnou platnost a účinek a budou odděleny a zbytek smlouvy pokračovat v plné síle a účinku.

Právo se vzdát. Strana nebo strana, vůči níž je nárok uplatňován, se může vzdát kteréhokoli nebo všech práv a omezení stanovených v této arbitrážní dohodě. Takové vzdání se nezruší ani neovlivní žádnou jinou část této arbitrážní smlouvy.

Přežití dohody. Tato arbitrážní smlouva přetrvává i po ukončení vašeho vztahu se společností.

Soud pro malé spory. Výše uvedené však můžete vy nebo společnost podat individuální žalobu u soudu pro malé spory.

Nouzová spravedlivá pomoc. Jakkoli z výše uvedeného může kterákoli ze stran usilovat o nouzovou spravedlivou pomoc před státním nebo federálním soudem, aby byl zachován status quo až do zahájení arbitráže. Žádost o předběžná opatření se nepovažuje za vzdání se jakýchkoli dalších práv nebo povinností podle této arbitrážní dohody.

Nároky nepodléhající rozhodčímu řízení. Bez ohledu na výše uvedené nebudou nároky na pomluvu, porušení zákona o počítačových podvodech a zneužívání a porušení nebo zpronevěra patentu, autorských práv, ochranné známky nebo obchodního tajemství druhé strany předmětem této arbitrážní smlouvy. Za jakýchkoli okolností, kdy výše uvedená arbitrážní smlouva umožňuje stranám vést spory u soudu, strany tímto souhlasí, že se pro takové účely podřídí osobní jurisdikci soudů ve státě Louisiana.

Web může podléhat zákonům USA o kontrole vývozu a může podléhat vývozním nebo dovozním předpisům v jiných zemích. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat, reexportovat ani přímo či nepřímo přenášet jakákoli technická data z USA získaná od společnosti nebo jakékoli produkty využívající tato data v rozporu s vývozními zákony nebo předpisy USA.

Jste-li obyvatelem Kalifornie, můžete nahlásit stížnosti oddělení pomoci při stížnostech Divize spotřebního zboží Ministerstva spotřebitelských záležitostí Kalifornie tak, že je kontaktujete písemně na adrese 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

Elektronická komunikace. Komunikace mezi vámi a společností probíhá elektronickými prostředky, ať už používáte web nebo nám posíláte e-maily, nebo zda společnost zveřejňuje oznámení na webu nebo s vámi komunikuje prostřednictvím e-mailu. Pro smluvní účely (a) souhlasíte s přijímáním sdělení od společnosti v elektronické podobě; a (b) souhlasit s tím, že veškeré podmínky, dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám společnost poskytuje elektronicky, splňují jakoukoli právní povinnost, kterou by taková sdělení splňovala, pokud by byla v tištěné podobě.

Celé podmínky. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a námi týkající se používání stránek. Naše selhání při uplatňování nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Názvy sekcí v těchto podmínkách slouží pouze pro pohodlí a nemají žádný právní ani smluvní účinek. Slovo "včetně" znamená "včetně bez omezení". Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto podmínek nebudou dotčena a neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude považováno za upravené tak, aby bylo platné a vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Váš vztah ke společnosti je vztahem nezávislého dodavatele a žádná ze stran není zástupcem ani partnerem druhé strany. Tyto podmínky a vaše práva a povinnosti v nich obsažené nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti postoupit, zadat subdodavateli, delegovat nebo jinak převést a jakýkoli pokus o postoupení, subdodávku, delegování nebo převod v rozporu s výše uvedeným bude neplatný a prázdnota. Společnost může tyto Podmínky volně postoupit. Podmínky stanovené v těchto podmínkách jsou pro nabyvatele závazné.

Informace o ochranné známce. Všechny ochranné známky, loga a servisní značky zobrazené na Stránkách jsou naším majetkem nebo majetkem jiných třetích stran. Není dovoleno používat tyto Značky bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo souhlasu takové třetí strany, která může Značky vlastnit.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, kontaktujte prosím legal@exospecial.com kdykoliv.